Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Imago Public Relations Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-584), przy ul. Dworskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000304270, posiadającą nr NIP 634-26-78-174, REGON: 240898430, nr telefonu (32) 608 29 85, e-mail imago@imagopr.pl
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres email: agnieszka.urbanczyk@imagopr.pl
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmioty na rzecz których Administrator świadczy usługi w zakresie public relations, usługi marketingowe, reklamowe i wizerunkowe,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi takie jak: doradztwo podatkowe, usługi informatyczne czy transportowe, podmioty dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt mailowy: imago@imagopr.pl.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia w drodze decyzji przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:
  • prawnie wiążącego i egzekwowanego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;
  • wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
  • standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;
  • zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania;
  • certyfikatu ochrony danych osobowych;
  • zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne;
  • zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;
 12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pragniemy zapewnić, iż Państwa dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Każda osoba mająca dostęp do Państwa danych osobowych została do tego stosownie upoważniona przez Administratora.

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie. Wdrażamy także stosowne procedury postępowania na tych danych, przede wszystkim w przypadku ich naruszenia. Dokładamy również wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych były możliwie zminimalizowane.